Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisinin çağırısı ile Akyaka İmar Planı Revizyonu 31 Ekim 2020 tarihinde Akyaka’da yapılan toplantıda ele alındı. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15 Ekim’de askıya çıkarılan ve itirazlar için bir ay askı süresi olan İmar Planı Revizyonu katılımcıların görüşleri alınarak ayrıntılı olarak değerlendirildi. Toplantıda oy birliği ile Planın iptal edilmesinin talep edilmesine karar verildi.

Sinem Karakaya

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi’nin çağırısı ile Akyaka İmar Planı Revizyonu 31 Ekim 2020 Günü, Akyaka’da yapılan toplantıda ele alındığının ve toplantıda, oy birliği ile planın iptal edilmesinin talep edilmesine karar verildiğinin bilgisi paylaşıldı.

Toplantıya tüm siyasi partilerin Muğla İl Örgütleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Ula Belediyesi Başkanlığı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Muğla Barosu İmar ve Çevre Komisyonu davet edildi.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15 Ekim’de askıya çıkarılan ve itirazlar için bir ay askı süresi olan İmar Planı Revizyonu katılımcıların görüşleri alınarak ayrıntılı olarak değerlendirildiğinin bilgisi verildi.

Yapılan toplantıda “Gökova Meclisi olarak Akyaka için önerilen imar plan değişikliği üzerinde yaptığımız bu yeni çalışmada bir kez daha gördüğümüz gibi,  Gökova ÖÇK Bölgesi’nin kalbi olan Akyaka’nın, ekolojik değerlerinin korunması değil, kullanım alanına dönüştürülmesinin yolunu açan  “Gökova Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu” doğrultusunda rant alanına dönüştürülmek istendiği anlaşılıyor” ifadelerine yer verildi.  

İmar planı revizyonu ile ilgili itirazlar ise aşağıdaki şekliyle açıklandı:

“Akyaka İmar Planı Revizyonu Raporunda, Gökova ÖÇK Bölgesi’nin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik ile  gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir dünya mirası olduğu belirtilirken, diğer yandan Gökova’nın Doğal Sit Alanı koruma statülerini düşüren değişiklikleri de temel alarak amacı ile çelişmektedir, Plan Revizyonunda yer alan Yat Limanı kıyı ekosistemini tahrip edecektir,

Azmak Kıyı Bandı Düzenleme Projesi, Azmak kıyı alanında yoğun insan kullanımı öngörüyor ve Azmak ekosistemine zarar verecektir, Plan Revizyonu hazırlanırken Akyaka’nın Yavaşkent statüsü dikkate alınmamıştır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yerel sivil toplum örgütlerinin de katkılarının sağlandığı Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı bu Revizyon Planı hazırlanırken dikkate alınmamıştır, Revizyon Planında; doğal ve çevresel değerlerin mutlak korunmasını ve gelecek nesillere intikalini sağlamak amacıyla koruma esasları, yapılaşma düzeni, yoğunluk ve benzeri konularda tasarım esasları ve uygulama ilkeleri, açık alan sistemi, yaya ve taşıt dolaşımı gibi hususları içerecek şekilde hazırlanacak ve hazırlatılacak hedefler, araçlar, stratejiler ile kentsel tasarım, peyzaj ve benzeri hususlar detaylı olarak yer almıyor,

Proje alanlarında kullanım ve yapılaşma koşulları biyolojik çeşitlilik araştırmaları doğrultusunda belirlenmemiştir, Revizyon Planında Kıyı Kanununa aykırı yapılaşma öngörülüyor,

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısına konu edilen Kıyı Kenar Çizgisi’nin deniz tarafı henüz kesinleştirilip hali hazır paftalara aktarılmadığından planlama yapılamaz, Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Komisyon Kararı raporda yer almıyor, Orman Kanunu ihlal edilmiştir,

 Yat Limanın planlandığı bölgede ÖPA-1 ve ÖPA-2 olarak işaretli alandaki konutlarda yaşayan yurttaşların anayasal teminat altında olan mülkiyet hakları göz ardı edilerek yerine otel yapılması öngörülüyor, İmar Planı Revizyonu ile kamusal alanlar büyük oranda daraltılıyor, Kent sakinlerinin yaşam kalitesinin düşürülmesine yol açılıyor, İmar Planı Revizyonu ile otel alanı yaklaşık 6 kat arttırılması öngörülüyor. Bu plan, turizm baskısı nedeniyle zaten yaşanmakta olan altyapı sorunlarını ve korunan alanlar üzerindeki baskıyı katlanarak arttıracaktır.”