Muğla’da farklı sendikalara mensup sağlık çalışanları, farklı tıp branşlarında çalışan sağlık personellerinden alınan yüksek vergilerin düzeltilmesini için 21 Şubat’ta başlattıkları “Vergide adalet istiyoruz” buluşmalarını sürdürüyor.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü önünde buluşan sağlık çalışanları düzenledikleri basın açıklamasıyla taleplerini bir kez daha sıraladı.

“ÜLKEMİZDE GELİR DAĞILIMI HIZLA BOZULUYOR”

Bayramda bu beslenme hatalarını yapmayın! Bayramda bu beslenme hatalarını yapmayın!

Ortak basın açıklamasını kamuoyuna duyuran Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Muğla Şubesi BaşkanıHavana Çakar, “Biz işçiler, emekçiler, emekliler, hekimler, diş hekimleri, hemşireler, ebeler, laborantlar, sağlık iş kolundaki tüm branşlarda çalışan emekçiler... yani ücretli geçinenler olarak yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlarla her gün yoksullaşıyoruz. Ülkemizde gelir dağılımı hızla bozuluyor. Düşük ücretlerle, azalan alım gücümüzle, sendikalaşmanın ve hak aramanın önündeki engellerle, meslek örgütlerinin işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığı bir düzende emek sömürüsü her gün biraz daha katmerleniyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor.

Enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor.” Diye konuştu.

“YÜKSEK VERGİ TARİFE DİLİMİNE GİRMEYE BAŞLADIK”

Sağlık çalışanlarına uygulanan vergi dağılım sistemini açıklayan Havana Çakar, yaşanan sorunları sıraladı; “2024 gelir vergisi tarife dilimleri 30 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği” başlığında yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre ilk gelir vergisi dilimi 110 bin TL olarak belirlendi. Vergi tarife dilimleri yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranı ve asgari ücret artışından az artırılmaktadır. Böylece ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olmaktadır. Bu kadar yüksek enflasyon ortamında, yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için eline geçen ücreti düşen ücretlilerin geçim mücadelesi daha da zorlaşmaktadır.2000 yılında 2 bin 500 TL olan ilk vergi tarife dilimi, yeniden değerleme oranına göre artırılsaydı 2024’te ilk vergi tarife dilimi 288 bin 571 TL olarak uygulanmalıydı. Oysa 2024 yılı için ilk vergi dilimi 110.000 TL olarak saptandı. Yeniden değerleme oranına göre olması gereken ilk vergi tarife dilimi ile mevcut ilk vergi tarife dilimi arasında 178 bin 571 TL’lik bir fark oluştu.En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük artırılması sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başladık. Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde 50’ye kadar artırmaya, yüzde 50’ye kadar da indirmeye yetkilidir. Ancak Cumhurbaşkanı bu yetkiyi 2024 yılında da kullanmamış, işçilerin erkenden üst vergi dilime girmesini engellememiştir. Öte yandan ücretlilerin gelir vergisi oranı da oldukça yüksektir. Bu oran yüzde 10 olarak saptanmalıdır. Bu yönde vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır. Ayrıca, asgari ücret istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır.”

“GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ ÜST SINIRI, ÜCRETLİLERDE YÜZDE 15’E DÜŞÜRÜLMELİDİR”

Sağlık çalışanlarına uygulanan vergi sisteminin adaletsiz olduğunu dile getiren Havana Çakar, sağlık çalışanlarının taleplerini sıraladı; “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın VI. Vergi Ödevi başlıklı 73. maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” hükmü yer almaktadır. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı için;Gelir vergisi dilimleri üst sınırı, ücretlilerde yüzde 15’e düşürülmelidir.Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır.Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır. Böylece bu istisnadan çalışanlar yararlanmalıdır.İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği herkese sağlanmalıdır.Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.Her zaman her yerde söylediğimiz bir cümleyi yeniden burada tekrar etmek istiyoruz. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz...Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınan, az kazananın az, çok kazanın çok vergi ödediği bir vergi düzeni için,Gelirde, vergide ve memlekette adalet için bugün bu metinde imzası olan sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte vergide adalet mücadelemiz sürecektir.” Dedi.